Vés al contingut

Condicions i ús del servei

El servei d'inscripció i reserva d'entrades disposa al web de tota la informació relacionada amb el preu de cada entrada i la forma de pagament. El servei d'informació ofert a través del web és gratuït.
PÀRODOS pretén facilitar als centres educatius un canal per a la reserva d'entrades.
Els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries i promocionals del web de PÀRODOS corresponen als seus anunciants únicament i exclusivament.
Una vegada s'ha adquirit l'entrada, no es canviarà ni es tornarà l'import, excepte per causes previstes a la legislació vigent. Però sempre s'atendrà al nostre correu info@PÀRODOS.cat o al formulari de contacte qualsevol incidència.
Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d'inici de la reserva de les entrades –com ara canvis de dates, de local o d'artistes, cancel·lacions, etc.–, seràn publicats a aquesta web així com notificats als correus electrònics de les persones què formalitzen les reserves.
PÀRODOS, davant de qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle, es compromet a:
a) Publicar-ho al web tan aviat com en tingui coneixement, per tal de mantenir informats els usuaris degudament.
b) Enviar un missatge a l'adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l'usuari en el moment de la compra, comunicant-li els canvis.

La revenda il·legal d'una entrada o l'intent de revenda il·legal constitueix causa suficient per decomissar o cancel·lar aquesta entrada sense dret a reemborsament ni a qualsevol altra mena de compensació.
Constitueix un delicte d'estafa telefònica, previst a l'article 248 del Codi penal i castigat amb penes de fins a sis anys de presó, l'ús d'aquest sistema de pagament electrònic per adquirir entrades, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
• Facilitar dades falses del comprador o del compte utilitzat com a mitjà de pagament
• Fer servir les dades de persones diferents al comprador
• Utilitzar falses confirmacions de pagament generades amb programes informàtics o algoritmes similars
PÀRODOS declina tota responsabilitat respecte de les entrades adquirides en punts de venda no oficials.
L'entrada o les entrades s'emeten d'acord amb les normes i regulacions del recinte i del promotor de l'esdeveniment. Tots els detalls estaran a disposició de l'usuari en la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d'aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar danys, perjudicis o greuges, dóna dret al recinte o al promotor de l'esdeveniment a expulsar l'usuari del recinte. En qualsevol cas, PÀRODOS recomana i remet al comprador les normes establertes, en cada cas i per a cada esdeveniment, pel promotor de l'esdeveniment o espectacle concret en cada moment.
De manera general, es prohibeix l'ús dels punters làsers, l'ús de telèfons mòbils, animals (tret dels gossos pigall) i el menjar i la beguda del client.
El recinte, el promotor d'esdeveniments i PÀRODOS no es fan responsables de cap pertinença personal.
PÀRODOS informa que l'esdeveniment o espectacle pot ser gravat per a finalitats comercials o promocionals. Els portadors d'entrades donen el seu consentiment mitjançant l'accés al recinte de l'esdeveniment o espectacle perquè la seva imatge es pugui gravar i reproduir posteriorment amb les finalitats esmentades com a part del públic assistent.
El promotor es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle.
El promotor es reserva el dret de modificar el programa de l'acte.
El promotor es reserva el dret d'admissió i pot registrar el públic a l'entrada. No es permet l'entrada de cap objecte que l'organització consideri perillós.
Les entrades es poden restringir a un nombre màxim per centre.
La pàgina web de PÀRODOS incorpora les salvaguardes adequades i fa servir la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que ha recopilat, i també estableix les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o usos inadequats. Les normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan cal, i es mira de garantir que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que l'usuari proporciona.
PÀRODOS declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per internet, sempre que estiguin originats per avaries produïdes per catàstrofes naturals, situacions de força major, urgència extrema, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta. Així mateix, PÀRODOS no se'n fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, errors a les xarxes telemàtiques, etc. PÀRODOS s'esforça per evitar aquesta mena d'incidents.
Com es reserven les entrades?

Perquè reservar les entrades sigui un procés ben fàcil, oferim aquest procés telemàtic de venda per la web.
Reservar les entrades per internet:
Permet consultar l'historial de compra d'un usuari en qualsevol moment.
Evitem haver d'imprimir les entrades físicament.
Evitem fer altra cua per retirar les entrades perquè amb l'identificador de reserva confirmat i documentació què acrediti al comprador és suficient per accedir a la representació.
Formes de pagament
S'accepten les transferències bancàries i els ingresos directes al compte què detallem al apartat de venda d'entrades de la web. No és confirmaran les entrades fins no haver rebut els diners al compte de l'Institut Pàrodos.
Comprova el pagament de les reserves

Si la compra s'ha fet correctament, enviarem un correu electrònic de confirmació amb la informació detallada de la compra que s'acaba de fer. És possible que aquest correu no arribi a la safata d'entrada, ja que alguns servidors d'internet el detecten com a spam. Recomanem consultar sempre la safata de correu no desitjat.
Com s'obtenen les entrades?

Després d'acabar la compra i quan s'hagi rebut l'e-mail de confirmació, ja es podran recollir les entrades. Tant a la pantalla final del procés de compra com a l'e-mail de confirmació, indicarem quines opcions de recollida d'entrades hi ha. També es poden consultar les reserves en llista d'espera al nostre e-mail de contacte. Recomanem reservar les entrades amb temps.
Política de devolucions i dret de desistiment

No es permet la devolució de l'import de les entrades que ja s'hagin adquirit. La impossibilitat d'assistir a un esdeveniment o la comissió d'un error a l'hora d'adquirir les entrades no són motius que ho permetin.
L'usuari no pot exercitar el dret de desistiment ni de resolució, d'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç minorista.
PÀRODOS, com a distribuïdor, pot procedir de manera única i exclusiva a cancel·lar les entrades i, per tant, a tornar-ne l'import quan rebi ordre expressa del promotor de l'esdeveniment o espectacle en els supòsits de cancel·lació, canvi de dates, etc.
PÀRODOS, davant de qualsevol canvi que es produeixi en un esdeveniment o espectacle es compromet a:
a) Publicar-ho al web tan aviat com en tingui coneixement, per tal de mantenir informats els usuaris degudament.
b) Enviar un missatge a l'adreça de correu electrònic indicat per l'usuari en el moment de la compra, comunicant-li els canvis.
c) Si decideix tornar l'import, PÀRODOS ha d'informar l'usuari sobre el procediment adoptat pel promotor per a aquest efecte.
Devolucions per canvi o cancel·lació
Es pot consultar tota la informació relacionada amb els canvis i les cancel·lacions dels esdeveniments a la pàgina www.PÀRODOS.cat
En cas de cancel·lació, la devolució s'ha de fer dins d'un termini de quinze dies des de la data de comunicació pública de la suspensió de l'espectacle. Més enllà d'aquest termini no s'admetrà cap devolució.
La devolució de l'import de les entrades es farà automàticament al compte amb el qual s'hagin comprat les entrades, en un termini aproximat de 3 a 15 dies hàbils. Per verificar l'abonament, cal consultar l'extracte bancari del compte que s'hagi fet servir per a la compra. En cas d'haver fet l'ingrés a la finestreta del banc i en tot cas PÀRODOS es possarà en contacte via e-mail o telefònic per concertar la devolució.
Per tal de millorar contínuament el nostre servei, posem a la disposició dels usuaris el formulari de contacte per a qualsevol suggeriment, queixa o comentari que ens vulguin fer.
Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts que presta PÀRODOS, com també els continguts pujats a la xarxa a través de les pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i els convenis internacionals que s'hi apliquen.
Es prohibeix qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública relacionat tant amb les pàgines web com amb els continguts i la informació que inclouen, sense el consentiment exprés i previ de PÀRODOS.
En conseqüència, tots els continguts que es mostrin als diversos llocs web, com ara dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o bé altres signes susceptibles d'ús industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PÀRODOS o de tercers titulars que n'han autoritzat degudament la inclusió als diversos llocs web.
Qualsevol contingut, imatge, forma, opinió, índex o altres expressions formals que formin part de les pàgines web, com també el software necessari per al seu funcionament i la seva visualització, constitueixen també una obra en el sentit dels drets d'autor i, per tant, queden protegits per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin d'aplicació. L'incompliment del que s'ha esmentat implica la comissió d'actes il•lícits greus i la seva sanció per la legislació civil i penal.
Es prohibeix qualsevol acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o utilitzar comercialment, d'una manera directa o indirecta, total o parcial, de qualsevol contingut, imatge, forma, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit de PÀRODOS.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeixen els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents autoritzades o que formin part de PÀRODOS, com també la traducció, l'adaptació, l'arranjament o qualsevol altra transformació de les opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
PÀRODOS és lliure de limitar l'accés a les pàgines web i als productes o serveis que s'hi ofereixen, i també la consegüent publicació d'opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic.
En aquest sentit, PÀRODOS pot establir, si ho considera oportú, sense perjudici de la responsabilitat única i exclusiva dels usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de les pàgines web es publiquin a la xarxa opinions o continguts racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Els usuaris que enviïn a les pàgines web de PÀRODOS, al departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris a través del servei que hi ha a la seva disposició o a través del correu electrònic, tret que expressin d'una manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què sigui possible per la naturalesa dels serveis o continguts, s'entén que autoritzen PÀRODOS perquè pugui reproduir, distribuir, exhibir, transmetre, retransmetre, emetre en qualsevol format, emmagatzemar en suports físics o lògics, digitalitzar, posar a disposició des de les seves bases de dades, traduir, adaptar, arranjar o transformar les observacions, les opinions o els comentaris, per tot el temps de protecció del dret d'autor que estigui previst legalment.
Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar una comunicació a través dels mitjans que PÀRODOS posa a disposició o bé per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de PÀRODOS.
D'acord amb el que senyala el paràgraf anterior, PÀRODOS queda autoritzat per modificar o alterar qualsevol observació, opinió o comentari, amb la finalitat d'adaptar-lo a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que hi ha alguna mena de lesió de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris podrien ostentar.
Es prohibeix qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual un tercer es pugui beneficiar, d'una manera directa o indirecta, amb lucre o sense, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç portat a terme per PÀRODOS per al seu funcionament.
PÀRODOS no assumeix cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions esmentades anteriorment, com tampoc no assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, entramats o vincles semblants des dels llocs web de PÀRODOS. Tot, sense perjudici que PÀRODOS s'esforci per prevenir aquesta mena d'incidències i actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar qualsevol enllaç que remeti o recomani activitats o informacions il•lícites o susceptibles de lesionar béns o drets de tercers, des del moment que en tingui coneixement efectiu.
La propietat i gestió de www.parodos.cat correspon a PÀRODOS INSTITUT BALEAR DE TEATRE GRECOLLATÍ CLÀSSIC. Cap material d'aquest web o de qualsevol altre lloc que a PÀRODOS li correspongui la propietat, la gestió, la llicència o el control pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni tampoc transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d'una còpia dels materials en un únic ordinador per a l'ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o l'ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de PÀRODOS. A aquests efectes, es prohibeix l'ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d'ordinadors connectats a la xarxa.
PÀRODOS I L'USUARI

A PÀRODOS ens importa la seguretat dels nostres usuaris. Per això, n'hem de garantir i protegir la privacitat.
parodos.cat no és un servei de compra on-line, és una entitat cultural sense ànim de lucre què promou el teatre grec i llatí clàssic mitjançant esdeveniments teatrals per als quals es poden adquirir còmodament des de l'ordinador entrades a través d'internet.
A través de www.parodos.cat, PÀRODOS ofereix un servei de venda anticipada d'entrades per tal de facilitar al públic i als usuaris l'adquisició d'entrades, i en gestiona la distribució.
L'Institut PÀRODOS (en endavant, PÀRODOS) és una societat sense ànim de lucre espanyola amb NIF G57627051, i amb domicili social al Edifici Ramon Llull UIB, Ctra. Valldemossa, km. 7,5. 07120 Palma.
La política de privacitat que presentem pot variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o als criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que PÀRODOS es reserva el dret de modificar la política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que hi hagi vigents en el moment d'accedir a www.parodos.cat.
Tant l'accés als llocs web de www.parodos.cat com l'ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos seran de responsabilitat exclusiva de qui ho faci. Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, les imatges, els continguts i/o els productes ressenyats i accessibles a través del web estan subjectes a la legalitat aplicable, tant en l'àmbit nacional com internacional, com també a les Condicions generals d'aquest lloc web i als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals són els responsables d'aquest accés i ús correcte. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb el respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estiguin concebuts. PÀRODOS no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, per dany emergent o lucre cessant, derivats del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.
Què fem amb les dades de l'usuari?

Pel sol fet de visitar el web, els usuaris no han de facilitar cap informació personal ni estan obligats a fer-ho.
Per accedir a determinades funcionalitats del lloc web, com ara fer reserves, rebre informació sobre esdeveniments, espectacles, promocions, etc., cal que l'usuari ens faciliti les dades personals. En facilitar-nos aquesta informació, ens garanteix alhora que les dades proporcionades responen a la seva verdadera identitat i que són actuals i completes.
Per a la consecució de la prestació del servei requerit per l'usuari, PÀRODOS pot comunicar les dades i la informació imprescindible de l'usuari a les empreses associades a l'esdeveniment, com recintes i promotors, si és necessari que aquestes empreses es posin en contacte amb l'usuari o bé li proporcionin informació sobre l'esdeveniment o espectacle per al qual l'usuari ha adquirit una entrada.
Dins de la plataforma virtual de PÀRODOS només tenen validesa la Política de privadesa i les Condicions generals de PÀRODOS.
En tots aquests casos i en d'altres possibles, PÀRODOS no compartirà cap dada de caràcter personal sense el consentiment de la persona afectada, excepte per a les comunicacions lògiques que s'hagin de portar a terme per acomplir el servei, limitant aquesta comunicació a la finalitat que la justifiqui.
La informació de les bases de dades es pot fer servir per identificar els usuaris i per fer estudis estadístics interns dels usuaris registrats.
S'informa als usuaris que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades que conté www.parodos.cat tenen caràcter voluntari, ja que la negativa de facilitar les dades demanades pot comportar la impossibilitat d'accedir als serveis que les requereixin. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es demanin, s'informa als usuaris del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades. Els camps marcats amb un asterisc (*) o color vermell dels formularis que l'usuari ha d'emplenar són estrictament necessaris per atendre la seva petició, i la inclusió de la resta de dades és voluntària.
Les dades de caràcter personal que ens facilita l'usuari d'una manera voluntària s'incorporen a un fitxer el titular del qual és PÀRODOS i es fan servir per gestionar l'alta com a usuari, comunicar-li els diversos esdeveniments que li poden interessar i les promocions de PÀRODOS, i també, si és el cas, per informar-lo del procés de compra. Així mateix, la informació de les bases de dades pot ser utilitzada per identificar els usuaris i per fer estudis estadístics dels usuaris registrats.
PÀRODOS no revelarà la informació personal que ens proporcioni l'usuari en aquest lloc web a tercers, tret de quan ho exigeixi la legislació vigent, per ordre judicial o per una autoritat competent, o també en el cas que s'hagi de comunicar les dades indispensables per raó lògica de la prestació del servei o es demanin expressament, amb el previ consentiment de l'usuari.
Totes les dades proporcionades a través de correu electrònic o de formularis electrònics es tractaran segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter confidencial per al personal de PÀRODOS que gestioni aquesta informació.
PÀRODOS, com a responsable d'aquest fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal facilitada per l'usuari.
Els drets de l'usuari

L'usuari té dret a accedir a les seves dades, a rectificar-les si són errònies, a oposar-se'n al tractament i a donar-se de baixa dels serveis de PÀRODOS.
PÀRODOS demana, al mateix moment de la recollida de dades, el consentiment de l'usuari per rebre informació, publicitat, comunicacions comercials via electrònica sobre productes o serveis relacionats amb l'activitat i les iniciatives de PÀRODOS. Al mateix moment de la recollida de dades, l'usuari pot manifestar el seu desig de rebre comunicacions comercials o oposar-se'n.
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a INSTITUT PÀRODOS per correu postal i adjuntant còpia del document nacional d'identitat (Ref. Protecció de dades), contactant amb nosaltres als formularis que posem a la teva disposició i/o a través del correu electrònic info@parodos.cat.
PÀRODOS no fa servir tècniques d'spamming i només tracta les dades que l'usuari transmet a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o de missatges de correu electrònic.
Tant el tractament de les dades de caràcter personal com l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i també a la normativa que la desenvolupa i a qualsevol altra normativa aplicable.
Informació sobre els enllaços

PÀRODOS no es fa responsable dels webs que no li són propis als quals es pot accedir a través d'enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web que no és propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i PÀRODOS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle que no formi part del web de PÀRODOS ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o del mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'un vincle, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar un vincle, tant en el moment de connectar-se al web de PÀRODOS com en el moment d'accedir a la informació d'altres webs des del web de PÀRODOS.
Tot això, sense perjudici que PÀRODOS s'esforci per prevenir aquesta mena d'incidències i actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar qualsevol enllaç que remeti o recomani qualsevol activitat o informació il•lícita o susceptible de lesionar béns o drets de tercers, des del moment que en tingui coneixement efectiu.
Informació sebre la utilització de cookies, IP i Google Adsense

El nostre web utilitza cookies per a millorar el web i proporcionar-te una millor experiència. Aquesta normativa explica com ho fem.
Qué és una cookie?
Una cookie és un arxiu de text que conté una petita quantitat de dades. Es descarrega a través del dispositiu que utilitzes per a accedir al nostre web i s'emmagatzema en el disc dur d'aquest dispositiu.. Aquestes cookies tenen diferents utilitats, entre elles permet que el nostre web reconegui el teu dispositiu quan tornis a visitar-nos, assegurar que reps el contingut correcte i guardar informació com ara les preferències o serveis que ens hagis facilitat.
Las balises web i arxius similars també tenen el mateix comportament. Utilitzem la paraula cookies en aquesta normativa per referir-nos a ttos els arxius que emmagatzemen informació d'aquesta manera..
Quines cookies utilitzem?
Les cookies del nostre web es divideixen en quatre categories:
Cookies essencials
Algunes cookies són essencials per al funcionament del nostre web. Per exemple, les cookies ens permeten identificar els usuaris de manera que puguin entrar en els seus comptes. Si decideixes no habilitar aquestes cookies, no podràs accedir al teu compte.
Cookies de rendiment
Utilitzem cookies per a analitzar com els visitants utilitzen el nostre web i monitoritzar el rendiment del nostre webe. Això ens permet identificar problemes i solucionar-los ràpidament. Por exemple, podem utilitzar les cookies de rendiment per mantenir un registre de quines pàgines són les més populars. També pot ser que utilitzem les cookies de rendiment per mostrar enllaços a altres pàgines que creguem que et poder interessar basant-nos en les pàgines que has vist/consultat anteriorment.
Cookies de funcionalitat
Utilitzem cookies de funcionalitat per recordar les teves preferècnies. Per exemple, recordem els canvis que hagis fet en les preferències del teu compte. També podem utilitzar les cookies de funcionalitat per a oferir-te altres serveis com ara poder carregar arxius de vídeo en el nostre web.
Cookies de publicitat o seguiment
Tant nosaltres com els nostres anunciants externs utilitzem cookies per a oferir-te/mostrar-te anuncis que considerem rellevants i que poden ser del teu interès. Per exemple, si estàs consultant un artista o espectacle pot ser que vegis, anuncis sobre el mateix artista/espectacle o d'artistes/espectacles similars en el nostre web o altres indrets que visitis.
Cookies de tercers
T'informem que hi ha terceres parts (per exemple, xarxes d'anunciants) que poden utilitzar cookies sobre les quals nosaltres no tenim cap control per oferir-te anuncis personalitzats.. Aquestes cookies probablement siguin de rendiment o de publicitat/seguiment. No tenim control sobre aquestes cookies de tercers i per obtenir més informació hauries de comprovar la política de privacitat i/o les cookies del tercer.
Canvies les preferències del navegador
Pots canviar ls preferències del teu navegador per a limitar a quines cookies ha de permetre l'accés. Aquestes preferècnies les pots trobar en el menú "opcions" o "preferències" del teu navegador.
Pots trobar més informació aquí, o en el menú "Ajuda" de tu navegador:
Preferencias de cookies en Internet Explorer
Preferencias de cookies en Chrome
Preferencias de cookies en Firefox
Preferencias de cookies en Safari
No obstant, si canvies les preferències i bloqueges les cookies, algunes funcionalitats del nostre web quedaran anul·lades i no podràs treure tot el rendiment a les característiques del nostre web.
Més informació
Pots trobar més informació sobre cookies a: www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.
El nostre software i l'analitzador de trànsit del site fa servir cookies i seguiments d'IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com ara: data de la primera visita, nombre de visites, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. Tanmateix, l'usuari pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'internet, tot i que la capacitat d'utilitzar funcionalitats del lloc web pot minvar i no ésser compatible amb les necessitats de l'usuari.
Atenció al client

PÀRODOS posa a disposició dels usuaris una secció d'Ajuda i atenció al client, on poden trobar resposta a les preguntes més freqüents.
Així mateix, també disposa de fulls de reclamacions oficials a la seu central de INSTITUT PÀRODOS.
Si el client té cap dubte o li cal ajuda, es pot posar en contacte amb nosaltres. L'atendrem amb molt de gust.
Menors

Es prohibeix realitzar el procés de reserva d'entrades a menors de 14 anys. Totes les reserves han de ser realitzades per un professor o responsable de centre acreditat. PÀRODOS es podrà posar en contacte amb l'usuari en qualsevol moment perquè demostri la seva edat real mitjançant fotocòpia del DNI o equivalent. La no resposta en un termini determinat pot comportar el bloqueig o la cancel•lació de les reserves. Si PÀRODOS té coneixement que un menor de 14 anys ha realitzat una reserva procedirà a bloquejar-lo o a eliminar-lo.